یکشنبه سیزدهم آذر ماه

علیرضا پسندیده

سرپرست فدراسیون

فرهاد نژادفصیحی

دببرکل

سید کریم حسینی

عضو هیات رئیسه

احمد سعیدی

عضو هیات رئیسه

جعفر سطوتی

عضو هیات رئیسه

فریبا افشون

کارشناس خبره و عضو هیات رئیسه

ناصر ترابی

سرپرست نایب رئیسی آقایان

لیلا فتحی

سرپرست نایب رئیسی بانوان

جهانگیر شیراوند

خزانه دار

امین الله شفاهی

بازرس