یکشنبه سیزدهم آذر ماه

سمنان

برگزاری اولین جشنواره خرما در شاهرود

این جشنواره در روز جمعه مورخ 1401/07/22 در سالن ورزشی روستای طرود شهرستان شاهرود استان سمنان برگزار گردید.

اولین جشنواره شیره انگور در روستای مایان بخش امیریه شهرستان دامغان برگزار شد

این جشنواره در روز جمعه مورخ 1401/07/22 برگزار گردید.

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی در پایگاه نیروی هوایی شهرستان سمنان برگزار گردید.

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی در رشته های دارت ، طناب کشی ، لی لی ، هفت سنگ ، دمپایی در پایگاه نیروی هوایی شهرستان سمنان در روز شنبه مورخ 1401/07/16 برگزار گردید.

دومین المپیاد خانه های ورزش روستایی ویژه پسران در شهرستان سمنان ، استان سمنان برگزار شد

دومین المپیاد خانه های ورزش روستایی ویژه پسران در روز پنج شنبه 12 آبان ماه 1401 در روستای محمود آباد شهرستان سمنان برگزار شد.

دومین المپیاد خانه های ورزش روستایی ویژه بانوان در استان سمنان برگزار شد

دومین المپیاد خانه های ورزش روستایی ویژه بانوان در شهرستان مهديشهر ، استان سمنان در تاريخ 1401/08/05 برگزار شد